Career See Active Career

Search Text Advt. No.
Advt. No. Title File Apply
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, नासिक परिमंडळ.

(285 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, पुणे परिमंडळ.

(300 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, वाशी परिमंडळ.

तात्पुरती पुरवणी निवड यादी / प्रतिक्षा यादी क्र. १. (दि. २६.१२. २०१७) (541 KB)
(285 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, राज्य भार प्रेषण केंद्र, कळवा.

(224 KB)
एड. नो.

उच्चस्तर लिपिक (मास) व वरिष्ठ यंत्रचालक या पदाच्या लेखी परीक्षेबाबत सूचना.

(446 KB)
04/2017

जाहिरात क्र. ४/२०१७ : प्रकल्पग्रस्तांकरीता तंत्रज्ञ श्रेणी - ४ पदाकरिता परिमंडळ निहाय जाहिरात.

(615 KB)
1/2017

परिमंडळ कार्यालयाची जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी तात्पुरती निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याबाबत.

(362 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - अमरावती परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. १३.१२. २०१७) (277 KB)
तात्पुरती पुरवणी निवड यादी / प्रतिक्षा यादी (दि. २०.०४.२०१८). (1.5 MB)
(301 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - औरंगाबाद परिमंडळ.

निवड / प्रतिक्षा यादी. (दि. २९.०९.२०१८) (784 KB)
(302 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - कराड परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. ०८.११. २०१७) (276 KB)
तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. ०६.०२.२०१८) (497 KB)
(297 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - नागपूर परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. १३.१२. २०१७) (277 KB)
सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. २०.०३.२०१८) (323 KB)
सुधारीत निवड यादी / प्रतीक्षा यादी. (दि. ०७.०५.२०१८) (78 KB)
सुधारीत निवड यादी. (दि. १२-०७-२०१८) (127 KB)
(299 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - नासिक परिमंडळ.

(297 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - पुणे परिमंडळ.

शुध्दीपत्रक. (254 KB)
(298 KB)
01/2017

PERSONAL INTERVEW FOR THE POST OF DEPUTY GENERAL MANAGER (IT) AGAINST ADVT. NO. 01/2017

(277 KB)
01/2017 Post interview notification regarding recruitment process conducted for the post of Deputy General Manager (IT) vide advt. no. 01/2017. (75 KB)
-- तंत्रज्ञ श्रेणी-४ या पदाचे दि. २७.८.२०१७ रोजी घेतलेले परीक्षाचे प्रश्नपत्रिका-उत्तरपत्रिका. (166 KB)
01/2017 Competency mapping test for the post of Deputy General Manager (IT) advertised vide advertisement no. 01/2017.(dated 29.07.2017) (318 KB)
-- तंत्रज्ञ श्रेणी-४ या पदाच्या दिनांक २७.८.२०१७ रोजीच्या परीक्षेसाठी Admit Card (प्रवेश पत्र) व मॉंक टेस्ट / डेमो टेस्ट बाबत (176 KB)
08/2016 Result of the recruitment process for the post of Executive Director (Systems) advertised vide advt. No. 08/2016.(dated 16-08-2017) (66 KB)
- तंत्रज्ञ - श्रेणी - ४ या पदाच्या परीक्षेचे (online exam) प्रवेश पात्राबाबत.(dated 11-08-2017) (180 KB)


Copyright © MAHATRANSCO, 2020. All rights reserved

Maintained by Web Admin, MAHATRANSCO

Last updated on 21 Jan 2020 | Visitors :: 158974

Site Best viewed in Google Chrome, IE 9 and Firefox