Career See Active Career

Search Text Advt. No.
Advt. No. Title File Apply
03/2017

Notification for Employment Advertisement No. 03/2017

Corrigendum in Age limit as on 15.11.2017. (70 KB)
Notification for examination (on-line test). (184 KB)
Result of the recruitment process for the post of Assistant Engineer (Trans). (1.8 MB)
Result of the recruitment process for the post of Assistant Engineer (Civil). (1.9 MB)
Notification for documents verification of the provisionally selected candidates (158 KB)
(896 KB) Apply Here
01 & 02/2016

परिमंडळ कार्यालयांची जाहिरात क्र. ०२/२०१६ व कालवा कार्यालयांची जाहिरात क्र. 01/२०१६ अंतर्गत "तंत्रज्ञ श्रेणी - ४" या पदावर नेमणूक करण्यासाठी तात्पुरती निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या कागतपत्रांची पडताळणी करण्याबाबत.

(142 KB)
-

महापारेषण तर्फे बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना आवाहन.

(42 KB)
2/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, अमरावती परिमंडळ

उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी. (दि. १५.०३.२०१८) (1.4 MB)
(263 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, औरंगाबाद परिमंडळ.

(275 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, कराड परिमंडळ.

(291 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, नागपूर परिमंडळ.

तात्पुरती पुरवणी निवड यादी / प्रतिक्षा यादी.(दि. ०९.११.२०१७) (475 KB)
(250 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, नासिक परिमंडळ.

(285 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, पुणे परिमंडळ.

(300 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, वाशी परिमंडळ.

तात्पुरती पुरवणी निवड यादी / प्रतिक्षा यादी क्र. १. (दि. २६.१२. २०१७) (541 KB)
(285 KB)
02/2016

जाहिरात क्र. २/२०१६ अंतर्गत 'तंत्रज्ञ श्रेणी - ४' पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती निवड / प्रतिक्षा यादी, राज्य भार प्रेषण केंद्र, कळवा.

(224 KB)
एड. नो.

उच्चस्तर लिपिक (मास) व वरिष्ठ यंत्रचालक या पदाच्या लेखी परीक्षेबाबत सूचना.

(446 KB)
04/2017

जाहिरात क्र. ४/२०१७ : प्रकल्पग्रस्तांकरीता तंत्रज्ञ श्रेणी - ४ पदाकरिता परिमंडळ निहाय जाहिरात.

(615 KB)
1/2017

परिमंडळ कार्यालयाची जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी तात्पुरती निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याबाबत.

(362 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - अमरावती परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. १३.१२. २०१७) (277 KB)
तात्पुरती पुरवणी निवड यादी / प्रतिक्षा यादी (दि. २०.०४.२०१८). (1.5 MB)
(301 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - औरंगाबाद परिमंडळ.

निवड / प्रतिक्षा यादी. (दि. २९.०९.२०१८) (784 KB)
(302 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - कराड परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. ०८.११. २०१७) (276 KB)
तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. ०६.०२.२०१८) (497 KB)
(297 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - नागपूर परिमंडळ.

सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. १३.१२. २०१७) (277 KB)
सुधारित निवड याची / प्रतिक्षा यादी. (दि. २०.०३.२०१८) (323 KB)
सुधारीत निवड यादी / प्रतीक्षा यादी. (दि. ०७.०५.२०१८) (78 KB)
सुधारीत निवड यादी. (दि. १२-०७-२०१८) (127 KB)
(299 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - नासिक परिमंडळ.

(297 KB)
1/2017

जाहिरात क्र. १/२०१७ अंतर्गत सर्वेक्षक श्रेणी - २ (Surveyor Grade-2) पदावर नेमणूक करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेवारांची तात्पुरती निवड याची / प्रतिक्षा यादी - पुणे परिमंडळ.

शुध्दीपत्रक. (254 KB)
(298 KB)


Copyright © MAHATRANSCO, 2020. All rights reserved

Maintained by Web Admin, MAHATRANSCO

Last updated on 06 Jun 2020 | Visitors :: 158975

Site Best viewed in Google Chrome, IE 9 and Firefox